در افشانی ( فحش دادن ) مداح اهل بیت، حاج حسین محلوجی!

حاج حسین محلوجی! تقدیم میکند: